ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร

จากประสบการณ์มากกว่า 45 ปี สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้เรียนรู้และสะสมประสบการณ์จากการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ไม่ว่าจะเป็นทางสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย นวัตกรรมด้านพลังงาน การเกษตรแนวใหม่และสิ่งแวดล้อม  ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านและชุมชน ผ่านศูนย์และสาขาของสมาคมฯ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ จัดตั้งขึ้นเพื่อมีจุดมุ่งหมายที่จะดำเนินงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ปตท.ในพื้นที่ภาคใต้  โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงเรื่องการทำเกษตรที่ปลอดภัย ไร้สารเคมี มีการสาธิตและทดลองการปลูกผัก อีกทั้งยังปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาทักษะด้านการปลูกผักได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ ศูนย์ฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญของการสร้างการรับรู้และตระหนักถึงเรื่องการทำเกษตรที่ปลอดภัย ไร้สารเคมี โดยมีการสาธิตและทดลองการปลูกผักอย่างถูกต้อง การปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดถึงการพัฒนาทักษะด้านการปลูกผักได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ

การปลูกเมล่อนด้วยโรงเรือน

“เมล่อน” เป็นผลไม้ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยรสหวานฉ่ำ เนื้อนุ่ม มีกลิ่นหอม ใช้ระยะเวลาปลูกและเก็บเกี่ยวไม่นาน ขายได้ราคาดี ถือเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรในระยะเวลาอันสั้น และในปัจจุบันได้มีการหันมาปลูกเมล่อนในโรงเรือนเพื่อป้องกันแมลงและไม่ใช้สารพิษเป็นเกษตรปลอดภัย โดย C&C Krabi เราใช้เมล่อนพันธุ์ “แสนหวาน” ขั้นตอนในการปลูกเราจะใช้น้ำกระเทียมและน้ำด่างทับทิมในการป้องกันโรคแมลง นอกจากจะปลอดภัยต่อคนกินยังปลอดภัยต่อผู้ปลูก