IMG_6685

ซีเเอนด์ซี กระบี่

ร้านอาหาร ซีแอนด์ซี
ทัวร์ท่องเที่ยวชุมชน
ศูนย์อบรมและดูงาน
บริการที่พัก

“ซีแอนด์ซี“ กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ดำเนินธุรกิจ ร้านอาหาร ที่พัก บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วม (Community – based Tourism) และศูนย์ฝึกอบรม เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน ของศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ (CBIRD-Krabi) ซึ่งเป็นหน่วยงานของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association – PDA)

branch-kb-00

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 อยู่ที่เลขที่ 441 หมู่ 1 บ้านทุ่ง ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ปตท. ในพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชกระบี่และสุราษฎร์ธานีเมื่อเกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง และสตูล เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ทำให้มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ กว่า 200 แห่ง มีความประสงค์จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย สมาคมฯ จึงจัดทำโครงการชีวิตใหม่หลังสึนามิ เพื่อที่จะสร้างชีวิตใหม่ให้กับชาวบ้าน แถบชายฝั่ง สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) โดยการสนับสนุนเงินทุนดำเนินงานจากผู้มีจิตศรัทธา ได้เข้าไปช่วยเหลือ ฟื้นฟู และ สร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านอย่างเร่งด่วน วันนี้มากกว่า 100 หมู่บ้านที่ได้รับการช่วยเหลือ และได้รับการพัฒนาชุมชน แบบผสมผสาน จากศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจังหวัดกระบี่ (CBIRD-Krabi)