ค่ายสะเต็ม

กระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค่ายสะเต็มศึกษาเขตภาคใต้เป็นหน่วยงานด้านการพัฒนา 1 ใน 17 แห่ง ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ก่อตั้งโดยนายมีชัย วีระไวทยะ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ที่รายล้อมด้วยสวนยาง พืชพันธุ์ไม้ สถานที่ ชุมชนที่มีศักยภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรต่างๆ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ ได้ดำเนินโครงการด้านการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากพิบัติภัยสึนามิในเขตจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ตและระนอง เริ่มจากการพัฒนาด้านจิตใจ การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน ให้ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่ได้มาจากการสำรวจความต้องการของคนในชุมชน ช่วยจัดตั้งและสนับสนุนแหล่งทุนสำหรับการประกอบอาชีพ ฟื้นฟูดูแลสิ่งแวดล้อม  ปัจจุบันทางศูนย์ฯ ได้เน้นด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนช่วยสนับสนุนโรงเรียนของรัฐ (Partnership School) ให้มีรูปแบบการเรียนการสอนที่จะช่วยทำให้โรงเรียนเป็นมากกว่าโรงเรียนเฉพาะของเด็กนักเรียน แต่เป็นการพัฒนาให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคนในชุมชนและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา (School-Based Integrated Rural Development)

หลักสูตรค่าย

ค่ายวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม พลังงานและนวัตกรรม

กิจกรรมในการจัดค่าย

  • ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดูดาว ดูแมลง ส่องนก)
  •  ศึกษาพลังงานทดแทน
  • เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  • เพิ่มทักษะความคิดสร้างสรรค์

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางศูนย์ฯ ได้ร่วมเป็นเครือข่ายในโครงการค่ายสะเต็มศึกษา แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ (เขาใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา (www.saptaicamp.com) เพื่อขยายโอกาสให้กับโรงเรียนและนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมและลดค่าใช้จ่าย เวลา ในการเดินทางไปทำเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ที่ศูนย์ฯ หลัก จังหวัดนครราชสีมา นอกเหนือจากโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ ยังได้จัดทำโครงการธุรกิจเพื่อสังคมควบคู่ไปกับงานด้านการพัฒนาภายใต้ชื่อ บริษัท กระบี่เขาครามพัฒนา จำกัด โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ โรงแรมและร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี  ที่ให้บริการห้องพัก ห้องประชุมสัมมนาและร้านอาหาร รวมถึงการจัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา การจัดค่ายทางด้านนวัตกรรมการเกษตร ค่ายพลังงานและ ค่ายเยาวชนอื่น ๆ โครงการค่ายสะเต็ม กระบี่แคมป์ เกิดจากการร่วมมือของศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ (ซี แอนด์ ซี กระบี่) ร่วมกับชุมชนและ หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้รูปแบบใหม่นอกห้องเรียน ศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศ “ท่าปอมคลองสองน้ำ” จังหวัดกระบี่ เพื่อเรียนรู้ความสมบูรณ์ ความสวยงามของธรรมชาติทั้งในแง่ของทางน้ำใต้ดิน พืชพรรณที่สามารถเติบโตได้ทั้งในน้ำและบนดิน การเปลี่ยนสีของน้ำในคลอง ธรรมชาติที่หลากหลายและน่าค้นหาของป่าท่าปอมคลองสองน้ำนี้ด้วย